ESproject

   Lavoriškių gimnazija įgyvendina projektą „Lavoriškių gimnazijos mokymosi aplinkų modernizavimas“, Nr. 09.1.3-CPVA-K-723-02-0005, finansuojamą pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.1.3-CPVA-K-723 „Nevalstybinių neformaliojo švietimo erdvių, valstybinių ir nevalstybinių mokyklų modernizavimas“ .

   Lavoriškių gimnazijos mokymosi aplinkų modernizavimo projekto tikslas – didinti mokyklos veiklų efektyvumą. Lavoriškių gimnazija – moderni, saugi, atvira, savo veiklą grindžianti demokratiniais principais, tautinį identitetą bei kultūrinį paveldą sauganti ir puoselėjanti aukštos kultūros institucija. Rytiniame Vilniaus rajone vienintelė mokykla, kurioje pamokos vyksta lietuvių kalba.

   Projekto tikslinė grupė – 1-8 klasių ir I-IV gimnazinių klasių mokiniai. Gimnazija orientuojasi į vieningumo, bendruomeniškumo ieškojimą ir skatinimą, todėl modernizuotos erdvės bus prieinamos visiems gimnazijos mokiniams ir tenkins ne tik individualius mokinio, bei ir vieningus gimnazijos kaip bendruomenės poreikius.

   Projekto veiklos – gimnazijos mokymosi aplinkų (mokomųjų dalykų klasių, laboratorijos, mokinių poilsio zonų) modernizavimas.

   Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-10-31–2019-10-31.