Gimnazijos Metodinė taryba jungia Metodinių grupių pirmininkus.
Metodinei tarybai vadovauja atviru balsavimu tarybos narių išrinktas pirmininkas, kuris šaukdamas posėdžius apie laiką ir svarstyti parengtus klausimus informuoja narius ne vėliau kaip 3 dienos iki posėdžio pradžios. 

Metodinės tarybos veikla gimnazijoje:

• dalyvauja ir teikia siūlymus, planuojant ugdymo turinį, ugdymo proceso aprūpinimą, ugdymo kokybę ir inovacijų diegimą, nustatant gimnazijos mokytojų metodinės veiklos prioritetus;
• koordinuoja gimnazijoje veikiančių metodinių grupių veiklą, siekiant ugdymo dermės, tęstinumo ir kokybės užtikrinimo;
• aptaria gimnazijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jos prioritetus;
• inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą, bendradarbiavimą su mokytojų asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo pagalbos įstaigomis ir kt.;
• vertina mokytojų metodinius darbus bei mokytojų praktinę veiklą. 

Metodinės tarybos sudėtis:

Eil.
Nr.
Vardas, pavardėPareigos gimnazijojePareigos taryboje
1.Ingrida VairienėGeografijos vyresn. mokytojaPirmininkė
2.Valentina MakevičPradinių klasių vyresn. mokytojaSekretorė
3.Darija GrigonienėAnglų kalbos vyresn. mokytojaNarė

Atnaujinta: 2022-09-01