Vizija

   Lavoriškių gimnazija - moderni, saugi, atvira, savo veiklą grindžianti demokratiniais principais, tautinį identitetą bei kultūrinį paveldą sauganti ir puoselėjanti  aukštos kultūros institucija. Siekiant kiekvieno mokinio pažangos bei gerų mokymosi rezultatų, gimnazijoje puoselėjamos bendražmogiškosios vertybės, pagarba šalies kultūrai ir istorijai, taikomi modernūs ir pažangūs mokymo ir mokymosi metodai. Mokiniai ugdosi modernioje edukacinėje aplinkoje.

Misija

   Lavoriškių gimnazijos misija - įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, užtikrinti kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį, pradinį ir bendrąjį ugdymą. Ugdyti sąmoningą, atvirą, sėkmės siekiančią, pilietišką asmenybę, racionaliai panaudojant žmogiškuosius ir materialiuosius išteklius.